Ryzyko – rynek obligacji

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Ryzyko – rynek obligacji

Na rynku obligacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami ryzyka: ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe zależy przede wszystkim od emitenta. Inwestor indywidualny może nabyć obligacje oszczędnościowe skarbu państwa, komunalne czy przedsiębiorstw różniące się znacznie ryzykiem niedotrzymania warunków umowy, który jest podstawowym elementem ryzyka kredytowego. Więcej na tematobligacji na stronach: obligacje skarbowe, obligacje komunalne i obligacje korporacyjne.

W praktyce do jego oceny wykorzystuje się ratingi obligacji, a pomija się dość skomplikowane metody matematyczne. Zapewniają je trzy największe agencje ratingowe: Agencja Moody’s, Fitch Ratings i Standard & Poor’s. Wyróżnia się kategorie ratingowe inwestycyjne „A”, spekulacyjne „B” i mocno spekulacyjne „C”. Do kategorii spekulacyjnych należą podmioty o bardzo dużym ryzyku, w tym także tz. obligacje śmieciowe. W większości przypadków, inwestowanie w obligacje ma na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego naszego portfela inwestycyjnego, więc jego budowę powinniśmyoprzeć wyłącznie na inwestycyjnych obligacjach skarbowych traktowanych umownie jako instrumenty wolne od ryzyka tzn. pozbawione ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Jednak jak pokazują ostatnie zawirowania w Grecji jest to stwierdzenie nie do końca prawdziwe.

Ryzyko stopy procentowej oznacza, że w wyniku zmian stopy procentowej, możemy otrzymać stopę zwrotu znacznie różniącą się od oczekiwanej ( wyższą lub niższą) lub stopę zwrotu równą jeżeli takie zmiany nie występująWystępują dwa rodzaje ryzyka stopy procentowej: ryzyko ceny i ryzyko reinwestowania. Ryzyko ceny występuje, gdy chcemy sprzedać obligacje przed terminem wykupu. Natomiast ryzyko reinwestowania związane jest z reinwestowaniem odsetek, których stopa zależeć będzie od stóp procentowych. Od tego ryzyka wolne są oczywiście obligacje zerokuponowe i obligacje o stałym oprocentowaniu, jeżeli przetrzymamy je do dnia wykupu.