Ryzyko – miary wrażliwości

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Ryzyko – miary wrażliwości

O ile pierwsza grupa miar ryzyka koncentrowała się na rozkładzie stopy zwrotu to grupa druga - miary wrażliwości oceniają wpływ czynnika ryzyka na zmianę stopy zwrotu.

r = f (X1, X2,……Xk)

Miary wrażliwości wskazują o ile zmieni się stopa zwroty, gdy jeden z czynników ryzyka zmieni się o jednostkę, a pozostałe czynniki ryzyka się nie zmienią. Ich miarą zajmiemy się w następnym rozdziale dotyczącym portfela akcji, gdyż są one z nim nierozerwalnie powiązane.

Wykorzystują one model Williama Sharpe,a, który ma bardzo ważną interpretację:

σ= ßσ2m+ σ2ε

gdzie:

σ- wariancja stopy zwrotu (V= σ2)

ß – współczynnik beta akcji spółki;

σ2ε - wariancja składnika losowego;

σ2m – wariancja stopy zwrotu wskaźnika rynku.

Powiedzieliśmy, że wariancja stopy zwrotu mierzy ryzyko, które w tym przypadku zostało nazwane ryzykiem całkowitym. Ze wzoru wynika, że ryzyko całkowite jest sumą dwóch składników:

Pierwszy – ßσ2m, który jak widzimy zależy od współczynnika beta akcji spółki i wariancji stopy zwrotu wskaźnika rynku nazywany został ryzykiem systematycznym (lub rynkowym). Ryzyko to zależy od wartości współczynnika beta. Jeżeli jego wartość bezwzględna jest większa od jedności (- 1 >ß > 1) to stopy zwrotu akcji charakteryzują się silnymi zmianami w odpowiedzi na zmiany indeksu. Współczynnik beta może więc być traktowany jako miara ryzyka systematycznego, które nie może być dywersyfikowane (ryzyko niedywersyfikowane).

Drugi – σ2ε, jest wariancją składnika losowego. Jest to składnik, który zależy od czynników zależnych od danej spółki (np. gorsze lub lepsze od przewidywanych wyniki finansowe). Jest to tzw. ryzyko specyficzne (lub ryzyko niesystematyczne), które może być dywersyfikowane.

Ryzyko całkowite = ryzyko systematyczne (niedywersyfikowane) + ryzyko specyficzne (dywersyfikowane)

Wynika z tego, że ryzyko całkowite może być w znacznej mierze obniżone dzięki dywersyfikacji, jednak tylko do pewnego poziomu. Dobrze zdywersyfikowany portfel będzie się charakteryzował wyłącznie ryzykiem systematycznym.

σ≈ßσ2m

W praktyce przyjmuje się, że w zdywersyfikowanym portfelu nie powinno znajdować więcej niż dwadzieścia spółek. Dalsze zwiększanie ilości spółek zysk z obniżenia ryzyka specyficznego nie pokrywa kosztów ich zakupu. Więcej na ten temat na stronie dywersyfikacja.