Ryzyko – rynek akcji

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Ryzyko –  rynek akcji

Oprócz dotychczas omówionych rodzajów ryzyka, na rynku akcji mamy dodatkowo do czynienia z ryzykiem związanym z rynkiem pierwotnym. Jest to:

a) ryzyko metody sprzedaży;

Aby emisja nowych akcji doszła do skutku emitent, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, musi ze sprzedaży uzyskać określoną kwotę na określony cel. Może on zaproponować metodę stałej ceny, metodę przetargową lub pewną modyfikację obu metod.

  • metoda stałej ceny skierowana jest w zasadzie do drobnych inwestorów. Jej wadą jest możliwość złej wyceny spółki. Jeżeli cena jednej akcji będzie zbyt wysoka, spółka nie znajdzie wystarczającą ilość inwestorów, a co za tym idzie nie uzyska zakładanego celu i emisja nie dojdzie do skutku. Aby temu zapobiec emitent stara się znalezienie subemitenta, któregoobowiązkiem jest nabycie całości lub części oferowanych akcji. Jednak nabywa on akcje po zaniżonej cenie, co nie jest korzystne dla inwestorów. Natomiast zbyt duża ilość zamówień doprowadza do redukcji zleceń kupna. W zależności od redukcji, inwestor otrzyma mniejszą ilość akcji niż złożył w zamówieniu. W obu przypadkach, zgodnie z koncepcją wartości pieniądza w czasie, inwestor traci, gdyż po okresie inwestycji nie uzyska określonego spodziewanego dochodu.

  • metoda przetargowa polega na składaniu przez inwestorów ofert. Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej emitent zobowiązany jest do podania maksymalnej ceny akcji. Jednak aby uzyskać określony cel spółka musi także uzyskać cenę minimalną. Właścicielami akcji stają się inwestorzy, którzy zaproponują najwyższą cenę. Oprócz zagrożeń występujących w metodzie stałej ceny, poważnym zagrożeniem dla spółki jest sytuacja, że akcje nowej emisji obejmie jeden lub kilku inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestora indywidualnego poważnym zagrożeniem jest wysoka cena akcji podczas przetargu, co powoduje ich spadek w obrocie wtórnym.

  • metoda modyfikacji ma za zadanie wyeliminować przynajmniej w części powyższe zagrożenia. Polega na sprzedaży w określonych transzach. Część emisji sprzedawana jest dla indywidualnych inwestorów po stałej cenie, a część metodą przetargową.

        b) ryzyko ceny.

Ryzyko ceny związane jest z przyszłymi notowaniami akcji na rynku wtórnym. Zanim dopuszczone zostaną do obrotu wtórnego mija określony czas, podczas którego może dojść do załamania się rynku (silne spadki cen). Debiut akcji na takim rynku może wpłynąć bardzo negatywnie na ich cenę. Dlatego spółki w takich przypadkach często odraczają termin debiutu.