Ryzyko

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Ryzyko

Ryzyko w większości przypadków rozumiane jest jako możliwość (prawdopodobieństwo), że coś się nie uda. Natomiast w inwestycjach (na rynkach finansowych) ryzyko nie jest jednoznacznie rozumiane. Możemy spotkać się zarówno z określeniem rozumianym jako zagrożenie, w wyniku którego powstaje szkoda. Z tym pojęciem spotykamy się najczęściej na rynku ubezpieczeń. Częściej jednak stosowane (będziemy go wykorzystywać w dalszej części rozważań) jest pojęcie ryzyka, traktowanego zarówno jako zagrożenie, ale również szansa. Ryzyko obok dochodu jest podstawową cechą inwestycji.Praktycznie to ono jest motorem napędowym tworzenia różnych teorii, których głównym celem jest ograniczenie ryzyka.

Podstawowym podziałem ryzyka w inwestycje jest ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe.

Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen przede wszystkim na rynku finansowym. Będziemy więc rozpatrywać ryzyko: stopy procentowej, cen akcji, cen towarów (rozumianych jako ceny towarowych instrumentów pochodnych) oraz kursu walutowego. Dotyczy ono wszystkich uczestników rynku finansowego.

Ryzyko kredytowe wynika z kondycji finansowej jednej ze stron zawartego kontraktu. Jeżeli kondycja ulega pogorszeniu to istnieje możliwość niedotrzymania warunków (ryzyko niedotrzymania warunków). Występuje wszędzie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia ze zobowiązaniami drugiej strony.

Jednym z ważniejszych dla indywidualnego inwestora jest ryzyko płynności. Należy pamiętać, że instrumenty o małej płynności charakteryzują się większą różnicą ceny kupna i sprzedaży, a często w czasie sesji w ogóle nie dochodzi do transakcji.

Inwestorzy muszą brać pod uwagę także inne rodzaje ryzyka mające wpływ na rynki finansowe: np. ryzyko polityczne (konflikt militarny) czy ryzyko prawne (zmiana przepisów mających wpływ na gospodarkę).

Zobacz także interesujące frazy:

 • ryzyko zawodowe;

 • ryzyko walutowe;

 • ryzyko kredytowe;

 • ryzyko bankowe;

 • ryzyko operacyjne;

 • ryzyko online;

 • ryzyko rynkowe;

 • ryzyko inwestycyjne;

 • ryzyko kursowe;

 • ryzyko w przedsiębiorstwie;

 • ryzyko płynności;

 • ryzyko systematyczne;

 • ryzyko ekonomiczne;

 • ryzyko finansowe;

 • ryzyko kredytowe banku;

 • ryzyko systemowe;

 • ryzyko stopy procentowej;

 • ryzyko zawodowe definicja;

 • ryzyko rezydualne;

 • ryzyko polityczne;

 • ryzyko działalności gospodarczej;

 • ryzyko gospodarcze;

 • cytaty ryzyko;

 • ryzyko definicja;

 • ryzyko handlowe;

 • ryzyko specyficzne;

 • ryzyko kredytowe definicja;

 • ryzyko czyste;

 • ryzyko środowiskowe;

 • ryzyko braku zgodności;

 • ryzyko projektu;

 • ryzyko szczątkowe.